V současnosti naše jednota čítá 851 členů, kterým je k dispozici téměř dvacet různých cvičení. Snažíme se rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici spořilovských obyvatel, dětem umožnit, aby se seznámily s tělocvičným nářadím, kterým často jejich škola nedisponuje, a v neposlední řadě je naše cvičení pro mnohé cenově dostupnou variantou volnočasových aktivit.

Zejména dětské oddíly se účastní závodů v gymnastice, atletice, plavání, interkrosu, florbalu atd. V průběhu celého roku organizujeme různé akce pro děti i dospělé. Některé z nich (Šibřinky, Mikulášská, dětské dny, Knížkohraní, Kolečková brusle) se již staly pravidelnými pevnými body našeho programu, jiné doplňujeme podle aktuálních možností (výlety, divadelní představení apod.). V zimě naše jednota pořádá jednodenní zájezdy do Jizerských hor s výukou lyžování a v letních měsících tábor pro rodiče s dětmi, interkrosový tábor, turistický tábor pro žactvo Prakosoza a ženy středního věku pravidelně jezdí cvičit k moři. Účastníme se různých sokolských akcí v rámci naší republiky i v zahraničí.

Snažíme se získávat nové cvičitele. Všichni cvičitelé mají možnost se dále vzdělávat formou různých seminářů a školení. V posledních letech se nám daří sokolovnu postupně rekonstruovat a dovybavovat moderním náčiním.

Naším cílem je živá organizace, sdružující občany všech věkových kategorií.  Všichni, kdo se na fungování naší jednoty jakýmkoli způsobem podílejí, to dělají naprosto nezištně a s láskou. „Sokolství“ se pro ně stalo životním stylem. Doufáme, že je to na atmosféře, která zde panuje, znát.

Výbor

Starosta
Rudolf Tauchman
rudolf.tauchman@soukroma.cz

Místostarosta
Miloš Kubíček
miloskubicek@seznam.cz

Jednatel
Jakub Kunčík
jakub.kuncik@volny.cz

Náčelník
Robert Löwenhöffer
lowenhoffer@seznam.cz

Náčelnice
Klára Kunčíková
klara.kuncikova@volny.cz

Hospodářka (úřední hodiny pondělí 16-18 hodin)
Monika Reiterová
reiterova@dpp.cz

Zdravotník
Stanislava Frydrychová
stana.frydrychova@nuov.cz 

Člen:

Pavlína Hrůzová, hruzova@gr.cd.cz

Kontrolní komise:

Kateřina Slavíková, katerina.slavik@gmail.com

Milena Prausová, mprausova@gmail.com

Marcela Chlumová, mchlumova@gmail.com

Cvičitelé

Jméno cvičiteleEmail
Coufalová Michaelamisa.hax@seznam.cz
Holinská Karolinakholinska@seznam.cz
Hrubá Milenamarkovamilena@web.de
Jakimczuková Markétamarketa.jakim@seznam.cz
Janáková Martamartajan1973@gmail.com
Jehlička Oldřichjehlicka-oldrich@seznam.cz
Kostková Barborabarborakostkova@gmail.com
Kunčíková Kláraklara.kuncikova@volny.cz
Lacigova Michaelamlacigova@volny.cz
Lukavcová Věravera_jirakova@centrum.cz
Lukavec Jakubjakublukavec@gmail.com
Löwenhöffer Robertlowenhoffer@seznam.cz
Matajová Ivetaimatajova@upv.cz
Nešpor Martinmartin.nespor@seznam.cz
Pešatová TerezaPesatovaT@seznam.cz
Píclová Alenaalenakub@centrum.cz
Reiterová Monikareiterova@dpp.cz
Řeháková Janajarehakova@gmail.com
Slavíková Kateřinakaterina.slavik@gmail.com
Sobotová Janaj.sobotova@email.cz
Součková Pavlínasouckova.pavlina55@seznam.cz
Souhrada Janjan.souhrada@volny.cz
Soukupová Romanaromana.soukupova@volny.cz
Staňková Luciestankova@jost.cz
Zachová Janajanazachova@seznam.cz
Zapiór Pavlapavla.zapior@seznam.cz

Historie Sokola Spořilov

Dne 10. 9. 1927 se v hostinci „U křížku“ v Roztylech konala za přítomnosti 14 členů schůze, na níž byl, prozatím jen jako odnož nejbližší tělocvičné jednoty v Praze Michli I., založen Sokol Spořilov. První veřejné vystoupení se konalo v provizorní dřevěné tělocvičně u příležitosti státního svátku 28. 10. 1927.
Samostatná tělocvičná jednota Sokol Spořilov – Roztyly byla ustavena o rok později 26. 7. 1928. Ustavující schůze se tehdy konala v restauraci „U Doubravských“ na Roztylském náměstí a za členy se přihlásilo 19 sester a 80 bratří, celkem tedy 99 členů. Prvním starostou se stal bratr František Mašinda, náčelnicí sestra Drobílková, náčelníkem bratr Sojka a vzdělavatelem bratr Sládeček.
V roce 1932 se členové Sokola Spořilov zúčastnili IX. všesokolského sletu. V prvním pololetí roku 1933 čítala jednota 209 mužů, 140 žen, přes 300 žáků a žákyň a 35 dorostenců a dorostenek. Pro tak velký počet členů už byla dřevěná sokolovna malá. Stavební odbor proto ještě v roce 1932 přistoupil k řešení stavby nové budovy. Jelikož se tak stalo v době největší hospodářské krize, rozhodl se výbor požádat o půjčky a zároveň byla vyhlášena povinnost pro všechny zdravé členy do šedesáti let odpracovat 6 hodin měsíčně nebo za každou neodpracovanou hodinu zaplatit 2 koruny. Navíc byl bratr stavitel Ing. Kohout požádán o vypracování stavebního plánu sokolovny, ve které by byl umístěn také biograf. Novou zděnou sokolovnu se podařilo postavit z půjček a darů členů a příznivců Sokola (náklad činil okolo 200 000 korun) ve velmi krátké době. Již v roce 1933 stála a po udělení biografické licence zde začal o sobotách a nedělích pravidelný provoz sokolského biografu, z jehož příjmů se dařilo splácet půjčky. Zároveň s rozhodnutím o stavbě nové sokolovny byl v roce 1932 také zakoupen nerovný, kopcovitý a neurovnaný pozemek, který si členové svépomocí upravili pro letní cvičiště.
Dne 30. 11. 1935 se začalo hrát v novém loutkovém divadle, pro které vyrobil bratr Nejedlý  celkem 106 loutek. Před 2. světovou válkou čítal umělecký soubor Sokola Spořilov 35 členů. Posledním představením, které sehrál před zastavením činnosti Sokola nacisty, byla hra se zpěvy Česká polka. V době války pak mnoho ze spořilovských sokolů položilo život. Po válce, když byla sokolská činnost znovu obnovena, se na Spořilově opět začalo hrát loutkové divadlo a v roce 1947 byly dokonce založeny velký a malý orchestr.
V roce 1938 se přes hrozbu blížící se války konal X. všesokolský slet, kterého se účastnili také spořilovští sokolové. A v roce 1948, kdy Česká obec sokolská uspořádala XI. všesokolský slet, jenž se konal po únorových událostech a měl vyjádřit nesouhlas s politickou situací v zemi, zúčastnilo se tohoto manifestační ho sletu opět více než 500 členů Sokola Spořilov. Svými postoji se však sokolské hnutí stalo nepohodlným a v roce 1952 bylo tehdejším režimem zrušeno. Ani za této situace však spořilovská sokolovna neosiřela a díky tradici, která zapustila hluboké kořeny, se dál pokračovalo v činnosti, ač pod jiným názvem, a ve spořilovských rodinách se dál chodilo „do sokola“.
Přes zjevnou snahu se minulému režimu nepodařilo Sokol „zadupat do země“ a po změnách v roce 1989 se hnutí opět mohlo naplno rozvinout. Dne 7. 1. 1990 byl Sokol znovu oficiálně obnoven a v nových podmínkách se od té doby snaží o navázání na tradici, kterou založili naši předkové. Již v roce 1994 se po téměř padesátileté odmlce konal XII. všesokolský slet, který byl nadšeně přijat širokou veřejností. V roce 1996 proběhla Gymnaestráda, v roce 2000 XIII. a v roce 2006 XIV. všesokolský slet. Na všech těchto akcích nechyběli ani členové Sokola Spořilov.
V roce 2000 bylo v areálu sokolovny slavnostně otevřeno venkovní hřiště s umělým povrchem, které bylo pořízeno na základě grantu od městské části Praha 4. V roce 2010 byla v tělocvičně z důvodu havárie městského vodovodu zcela zničena podlaha a sokolovna musela být dočasně uzavřena. Díky pojistnému vyrovnání a finanční podpoře magistrátu hl. m. Prahy i městské části Praha 4, se v poměrně krátké době podařilo udělat podlahu novou a cvičení tak mohlo být znovu obnoveno.

 

Historie stále živá


HISTORICKÉ SYMBOLY SOKOLA SPOŘILOV

V předsletovém roce 2011 jsme dali restaurovat naše oba sokolské prapory: Prapor členstva a prapor věnovaný Věrnou gardou dorostu Sokola. Jejich stav za dlouhá léta neodborného a často utajeného uložení ve vlhkých sklepích spořilovských domečků velmi utrpěl. Jenom zázrakem jsme o ně nepřišli. Byly zachráněny díky velké odvaze a hrdinství členy Sokola v době Protektorátu Čechy a Morava i za komunistické nadvlády. Vždyť naše prapory, jako němí svědkové národního vzepjetí a vlastenectví českého národa, které představoval Sokol, měly být podle příkazu okupantů již dávno odevzdány k likvidaci úřadů.

Umělecká restaurátorka paní Mgr. Barbora Štěpničková, profesorka Vyšší odborné školy textilních řemesel v Praze, věnovala oživení a obnově našich původních historických praporů velkou péči. Uchováváme je v úctě podle odborného návodu v archivu Jednoty.

Pro připomenutí památné události odevzdání praporu členstva uvádíme doslovný text dění v naší tělocvičné jednotě na Spořilově ze dne 22. května 1932 – velkého nadšení a sokolského ruchu v období spojeném s přípravou před slavným IX. všesokolským sletem, jemuž na Strahově přihlížel prezident Osvoboditel bratr Tomáš Garrigue Masaryk. Slet se stal oslavou stého výročí narození zakladatele Sokola bratra dr. Miroslava Tyrše, sletová scéna měla název „Tyršův sen“. Cvičenců přijelo tehdy do Prahy téměř 190 tisíc a diváků shlédlo slet na Strahově přes milion.

/Výpis z Kroniky Tělocvičné jednoty SOKOL PRAHA – SPOŘILOV, ROZTYLY, str. 60, 1932/:

„Veřejné zahajovací předsletové cvičení po dvouměsíční pečlivé přípravě na značným nákladem upraveném TYRŠOVĚ CVIČIŠTI (bývalé letní cvičiště Sokola – dnes zastavěné vědeckými ústavy České akademie věd) bylo stanoveno na den 22. května 1932; mělo býti účinnou propagací pro Spořilov a okolí. Sraz členstva byl u stanice elektrické dráhy, odkud se šlo pochodem za hudebního doprovodu trubačského vyšehradského sboru na prostřední část Roztylského náměstí.

Při vzletném koncertu vybraly dorostenky na cihly na stavbu nové sokolovny více než 300,- Kč. Když po koncertě se členstvo seřadilo, odevzdala po případném proslovu náčelnice sestry Švejdové bratru starostovi prapor, na který sestry z vlastních sbírek a z výtěžku svých podniků věnovaly více než 1 000,- Kč.

Bratr starosta projevil sestře náčelnici a sestrám upřímný dík a odevzdal jej náčelníkovi bratru Francovi. Ten sestrám vřele poděkoval a slíbil, že členstvo bude vždy za praporem kráčeti a že se přičiní, aby Jednota nejen v činnosti tělesné, ale i v ohledu kulturním vynikala, a odevzdal prapor zvoleným praporečníkům, bratrům Distlovi a Pickovi.“

Kéž bychom i my vždy plnili odkaz a slib bratra náčelníka France z památného sletového roku 1932 !

 

Vladimír Prchlík

15.3. 2013